Εταιρικά Στοιχεία

Στοιχεία εταιρείας

HUMAN SCHΕMAS Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

Μέλος ΕΒΕΑ / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 128424301000

Α.Φ.Μ. 800540621 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση έδρας: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 35 – Τ.Κ. 11528 - ΑΘΗΝΑ

eMail: humanschemas@yahoo.com

 

Για την προβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και λοιπών στοιχείων δημοσιότητας της εταιρείας, παρακαλούμε να κάνετε χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών του ΕΒΕΑ / Γ.Ε.ΜΗ. (acci.gr/)